+8613684940952 കെവിൻ
+8617370025851 മൈക്ക്
新建项目 (3) ചിവാസ്

ചിവാസ് ഡി ഗ്വാഡലജാരയിൽ, വിശ്വാസം

വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു.ഫീൽഡിങ്ങിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്

മെക്‌സിക്കൻ കളിക്കാർ മാത്രം - ശക്തരോടൊപ്പം

വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന "കാന്റേറ"യിൽ ഊന്നൽ

- ലോസ് റോജിബ്ലാങ്കോസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ്

സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്

അവരുടെ അവിസ്മരണീയമായ ജേഴ്സിയുടെ ചുവപ്പും വെള്ളയും.

ചിവാസ് ഗ്വാഡലജാര